Palvelun Yleiset Toimitusehdot

Nämä ovat Plan Brothers Oy:n (myös ”toimittaja”) tietoverkon välityksellä toimittamien palveluiden yleiset toimitusehdot.

”Palvelulla” tarkoitetaan toimittajan yritys- ja yhteisöasiakkaille tarjoamia tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluita. Palveluita ei ole tarkoitettu eikä niitä tarjota kuluttaja-asiakkaille.

”Asiakkaalla” tarkoitetaan palvelun käyttäjää taikka sitä, jonka kanssa toimittaja on tehnyt palvelun käyttöä koskevan erillisen sopimuksen.

”Asiakkaan aineistolla” tarkoitetaan kaikkea materiaalia, mitä asiakas tai joku asiakkaan nimissä on tallentanut palveluun.

”Sopimuskausi” tarkoittaa maksullisen palvelun sopimuskautta.

”Sopimuksella” tarkoitetaan näiden toimitusehtojen lisäksi palvelukuvauksia, mahdollista kirjallista sopimusta sekä siinä ilmoitettuja liitteitä.

Näitä ehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan väliseen suhteeseen koskien palvelun käyttöä, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy ehdot itseään sitovaksi.

 

1. Palvelut

1.1 Palvelukuvaukset. Eri palvelut ja niiden kulloinenkin toiminnallisuus ja ominaisuudet on esitelty kunkin palvelun palvelukuvauksessa.

1.2 Palvelun käyttö. Toimittaja tarjoaa palvelun teknisen alustan, sovitut ominaisuudet ja ylläpidon. Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.

1.3 Asiakkaan koulutus. Palvelu ei sisällä asiakkaan tai asiakkaan henkilöstön koulutukseen tai palvelun käyttöönottoon liittyviä tehtäviä eikä muuta käyttötukea, ellei niistä ole kirjallisesti sovittu.

1.4 Maksuttomat palvelut. Toimittaja voi tarjota palvelua tai jotain palvelun osaa maksutta esimerkiksi ilmaiseen koekäyttöön tai uusien ominaisuuksien testikäyttöön tai muuta tällaista tarkoitusta varten. Maksuttomaan käyttöön sovelletaan näissä ehdoissa sanotun ohella toimittajan mahdollisesti antamia lisäehtoja ja –ohjeita. Toimittaja ei vastaa mistään maksuttoman palvelun käytöstä aiheutuneesta kulusta eikä vahingosta. Toimittaja voi keskeyttää maksuttoman palvelun tarjoamisen tai poistaa maksuttoman ominaisuuden milloin tahansa, ilman syytä, etukäteen ilmoittamatta eikä toimittaja vastaa mistään asiakkaalle tästä aiheutuneesta kulusta tai vahingoista.

2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

2.1 Voimassaolo. Näitä ehtoja sovelletaan aina asiakkaan käyttäessä palvelua. Tultuaan voimaan, sopimus on voimassa toistaiseksi.

2.2 Sopimuksen irtisanominen. Maksuttomien palveluiden osalta asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään heti poistamalla tunnukset ja kaiken asiakkaan aineiston palvelusta. Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2.3 Sopimuskausi. Maksullisen palvelun sopimuskauden pituus on ilmoitettu sopimuksessa. Ellei toisin sovita, sopimuskausi on yksi vuosi.

2.4 Sopimuskauden alkaminen. Ellei sopimuskauden ensimmäistä päivää ole muutoin sovittu, alkaa sopimuskausi sinä päivänä, kun kyseinen maksullinen palvelu on asiakkaan käytettävissä.

2.5 Sopimuksen jatkaminen. Maksullinen palvelu voidaan irtisanoa kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimusta ei irtisanota vähintään 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä, jatkuu sopimus uudella saman mittaisella sopimuskaudella.

3. Asiakkaan laitteistot

3.1 Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

4. Palvelutaso

4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti palvelutasosta ja siitä poikkeamisen mahdollisesti aiheuttamista seurauksista. Ellei palvelun sisällöstä ja palvelutasosta ole muuta sovittu, noudatetaan näiden ehtojen kohtaa 8.

5. Muutokset palveluun ja käyttö- ja toimitusehtoihin

5.1 Jatkokehitys. Toimittaja ylläpitää palvelusta lähtökohtaisesti vain yhtä versiota. Toimittajalla on oikeus jatkokehittää palvelua, minkä johdosta toimittaja voi tehdä muutoksia palvelun sisältöön, ulkonäköön, ominaisuuksiin, toiminnallisuuteen ja tuotantoympäristöön.

5.2 Asiakkaan pyytämät muutokset. Asiakkaan pyytämien muutosten toteuttamisesta palveluun sovitaan kirjallisesti erikseen.

5.3 Muutokset näihin ehtoihin. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, palvelukuvausta sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Jatkaessaan palvelun käyttöä, asiakas hyväksyy muutokset.

6. Oikeudet palveluun ja asiakkaan aineisto

6.1 Immateriaalioikeudet. Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja kaikki muut oikeudet palveluun, sen ulkoasuun, tavaramerkkeihin ja liiketunnuksiin kuuluvat toimittajalle tai toimittajan yhteistyökumppaneille tai lisenssinantajille. Asiakas saa palveluun käyttöoikeuden, joka on voimassa sopimuksen voimassaoloajan.

6.2 Asiakkaan aineistot. Asiakkaan palveluun syöttämät tai toimittajan asiakkaan puolesta palveluun syöttämä tiedot ovat asiakkaan omaisuutta. Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan syöttämiä tietoja vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän tallenna palveluun tai lähetä sen kautta aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista.

6.3 Toimittajan säilytysvelvollisuus. Toimittajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen toimittajalla on velvollisuus tuhota asiakkaan aineisto, ellei asiakas ole pyytänyt aineiston palauttamista. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta voimassaolevan hinnastonsa mukainen korvaus. Toimittajalla on kuitenkin oikeus tuhota tai säilyttää asiakkaan aineistoa, jos toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

6.4 Tekijänoikeusrikkomukset. Asiakas sitoutuu myös olemaan tallentamatta palveluun tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, ellei asiakkaalla ole tähän oikeutta. Toimittajalla on oikeus estää tällaisen aineiston levitys palvelussa tai poistaa se palvelusta. Asiakas on velvollinen puolustamaan toimittajaa kustannuksellaan sekä korvaamaan tälle aiheutuneet vahingot, jos toimittajaa vastaan esitetään vaatimuksia sen johdosta, että asiakas on tallentanut palveluun materiaalia, johon asiakkaalla ei ole ollut oikeuksia.

7. Palvelun käyttö ja sen estäminen

7.1 Käyttäjätunnukset. Palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset ovat asiakas- tai henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Asiakas vastaa kaikesta sen tunnuksilla tapahtuvasta palvelun käytöstä.

7.2 Oikeudeton käyttö. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen support@planbrothers.fi.

7.3 Käytön esto sopimuksen vastaisen käytön johdosta. Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, jos se perustellusti epäilee asiakkaan rikkovan näitä käyttöehtoja tai palvelun käytöstä mahdollisesti tehtyä sopimusta tai jos asiakas on jättänyt palvelun käytöstä perittäviä maksuja suorittamatta.

7.4 Käytön esto haitallisen toiminnan johdosta. Toimittajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy palveluun, jos toimittaja perustellusti epäilee asiakkaan kuormittavan tai käyttävän palvelua tavalla, joka vaarantaa palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä asiakkaalle pääsyn estämisen syistä.

8. Palvelutaso ja palvelun keskeytyminen

8.1 Toimittaja pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytössä keskeytyksittä. Toimittaja ei kuitenkaan takaa, että palvelu on keskeytyksittä ja virheittä asiakkaan käytössä. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, on toimittajalla oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen palvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi eikä tällaista toimenpidettä voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman palvelun keskeyttämistä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä hyvissä ajoin etukäteen.

9. Hinnat, maksut ja laskutus

9.1 Maksuvaluutta. Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro.

9.2 Vakiohinnat. Ellei jollekin palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen palvelun osalta toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa.

9.3 Julkiset maksut. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.4 Laskutusehto. Toimittaja laskuttaa asiakasta sopimuskausittain etukäteen. Maksuehto on 14 päivää netto. Asiakas maksaa viivästyneille maksuille voimassaolevan korkolain mukaisen viivästyskoron.

9.5 Laskutuslisä. Jos asiakkaan maksettavaksi tulevan laskun arvonlisäveroton kokonaissumma on alle sata (100) euroa, on toimittajalla oikeus lisätä maksuun voimassa olevan hinnaston mukainen laskutuslisä.

10. Hintojen muutokset

10.1 Muutokset hinnastoon. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle vähintään 60 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Jos sopimus on solmittu sopimuskaudeksi, tulee ilmoitus tehdä 60 päivää ennen uuden kauden alkamista.

10.2 Muutokset sopimuskauden aikana. Jos asiakkaan palvelun käyttö laajenee alun perin sovitusta sopimuskauden aikana, on toimittajalla oikeus laskuttaa hinnaston mukainen maksu laajennetusta palvelusta suhteutettuna jäljellä olevaan sopimuskauteen.

11. Salassapitovelvoite

11.1 Salassapitoehto. Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

11.2 Salassapidon voimassaolo. Tämä salassapitovelvoite pysyy voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

11.3 Rajoitus Pelsu-palvelun salassapitoon. Pelastussuunnitelma-palvelun ominaisuuksiin ja luonteeseen kuuluu, että kaikki tai osa asiakkaan syöttämistä tiedosta voi olla tietoverkossa julkisesti nähtävillä ilman palveluun kirjautumista. Asiakas vastaa Pelsu-palvelun osalta aina palveluun syöttämäänsä tai asiakkaan puolesta palveluun syötettyyn tietoon liittyvistä salassapitovelvoitteista. Asiakas sitoutuu olemaan syöttämättä palveluun sellaista tietoa, joka ei saa olla julkisesti nähtävillä.

12. Yksityisyys ja henkilötiedot

12.1 Palvelussa mahdollisesti säilytettävien henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan Suomen ja Euroopan Unionin henkilötieto- ja tietoturvalainsäädäntöä. Tarkempia tietoja palvelussa säilytettävistä henkilötiedoista on kerrottu rekisteriselosteessa sekä tietosuojaselosteessa.

13. Vastuunrajoitus ja vahingonkorvaus

13.1 Soveltuvuus tiettyyn käyttöön. Toimittaja tarjoaa palvelun ”sellaisena kuin se on” eikä toimittaja anna asiakkaalle mitään julkilausuttua tai hiljaista vakuutusta eikä takuuta palvelun soveltuvuudesta asiakkaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. Nimenomaisesti todetaan, että palvelua ei ole suunniteltu toimimaan jatkuvasti virheettä ja keskeytyksistä eikä sitä siten ole tarkoitettu toimintoihin, joihin tarvitaan täyttä varmuutta.

13.2 Palvelussa olevat tiedot. Toimittaja ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista suorista eikä epäsuorista vahingoista. Ellei toisin ole ilmoitettu, palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi toimittajaa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi.

13.3 Maksamattomat maksut. Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle tai kolmannelle siitä, että palvelun tarjoaminen on keskeytetty maksamattoman käyttöoikeusmaksun johdosta.

13.4 Enimmäiskorvaus. Toimittajan maksettavaksi tulevan vahingonkorvauksen enimmäismäärä mukaan lukien mahdolliset palvelun laatuun liittyvät hyvitykset tai viivästyssakot, on sopimuksen mukainen kuukauden laskennallinen palvelumaksujen arvonlisäveroton kokonaismäärä (jatkuvat palvelut) kerrottuna luvulla 12.

13.5 Epäsuorat vahingot. Sopijapuolet eivät vastaa toisilleen välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

13.6 Salassapito. Tässä kohdassa edellä kuvatut vastuunrajoitukset eivät koske kohdan 11 salassapitoa koskevien ehtojen rikkomisesta johtuvaa vahinkoa eivätkä sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

14. Ylivoimainen este

14.1 Ylivoimainen este. Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

14.2 Alihankkijat. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

14.3 Ylivoimaisesta esteestä ilmoittaminen. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

15. Sopimuksen purkaminen

15.1 Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua 30 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta.

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

16.1 Sovellettava laki. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä mukaan lukien YK:n kauppalaki sekä huomioimatta sellaisia lainvalintasääntöjä, jotka voisivat johtaa toisen maan lain soveltamiseen.

16.2 Riidanratkaisu. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Soveltamisjärjestys

17.1 Jos sopimuksen ja niiden liitteiden mukainen soveltamisjärjestys ristiriitatilanteessa on seuraava siten, että pienempinumeroinen soveltuu ennen suurempinumeroista: 1) Kirjallinen sopimusasiakirja; 2) nämä toimitusehdot; 3) palvelukuvaukset; 4) toimittajan hyväksymä tilaus ja; 5) muut liitteet.

18. Muut ehdot

18.1 Referenssioikeus. Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä markkinoinnissa ja muussa yritysviestinnässä.

18.2 Sopimuksen siirto. Toimittajalla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelun käytöstä mahdollisesti tehty sopimus kolmannelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelun käytöstä mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista suostumusta.

18.3 Tiedonannot. Sopimusta koskevat tiedonannot annetaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa mainitulle yhteyshenkilölle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Sopijapuolen on ilmoitettava yhteyshenkilön tai yhteystiedon vaihtumisesta välittömästi toiselle sopijapuolelle.